(X) 습지 해양 자료

[영문]The International Black-faced Spoonbill Census: 6-8 January 2006

첨부파일 열기첨부파일 닫기

ibfsc_2006_report_website.pdf

The International Black-faced Spoonbill Census: 6-8 January 2006 Yat-tung Yu and Chi-chun Wong BirdLife International Asia Division Organized by: The Hong Kong Bird Watching Society Sponsored by: Schmidt Marketing (H.K.) Ltd.
The International Black-faced Spoonbill Census: 6-8 January 2006 Coordinator Yat-tung Yu Hong Kong Bird Watching Society Data contributors (Republic of Korea) Choi Chang-yong, Kang Chang-wan, Kim Eun-Mi, Kim Hyun-tae, Nam Hyun-young; (Japan) Katuji Aki, Shiori Asai, Minoru Beppu, Masahiro Etoh, Youko Fujimoto, Reiko Fukushima, Masahiko Gouda, Ryouko Gouda, Mazataka Hanada, Kouzou Hashimoto, Takuro Hattori, Osamu Hayashi, Kenzaburou Inoue, Miwa Iwasaki, Hiromi Kashio, Kenko Kashio, Takaaki Kira, Kimiko Kohno, Hiroshige Kubo, Hiroshi Kukita, Junichi Maeda, Kazuharu Matsumoto, Satoru Matsumoto, Hiroshi Mitsunaga, Keiko Miyano, Yasuo Miyazaki, Noritaka Moriya, Kenjirou Nagano, Syouko Nakahara, Tiaki Nakahara, Nakamoto-san, Hiroto Okabe, Tomoki Okida, Kamenobu Ooshiro, Katsutoshi Sakaguchi, Satomi Sakaguchi, Satoru Sakurai, Shinjou-san, Ken-ichi Shiraishi, Shin-ichi Tagawa, Kikuo Takahashi, Naoko Takayama, Mitsuko Takahashi, Kouji Takenaka, Makoto Tominaga, Tsukasa Uemura, Kunihiko Watanabe, Yasuhiro Yamada, Hiroko Yamaguchi, Hiroshi Yamaguchi, Kazunori Yamamoto, Masakuni Yamashiro, Fukiko Yoshida, Shin Yoshizato and Japan Black-faced Spoonbill Network; (China mainland) Chen Zhihong, Tom Dahmer (Ecosystem Ltd., H.K.), Dong Jiangtian, Fu Jie, Gan Xiaojing, Hao Xiaolin, Huang Hongtao, Huang Jinzhong, Jiang Hangdong, Lan Tianyi, Li Shining, Liang Wei, Liao Xiaodong, Lin Qingxian, Lin Xiuyun, Lin Zhi, Liu Bofeng, Liu Hao, Lu Gang, Luo Zhonghong, Ma Qiang, Ma Zhijun, Niu Dongliang, Qian Fawan, Su Wenba, Tian Suixing, Wang Hui, Wang Lin, Wang Ximan, Wang Zhenghuan, Wu Shipu, Xing Dongyao, Xu Meng, Yang Jin, Mr. Ye , Yu Haiyan, Yu Xi , Zeng Xianwu, Zhang Gaofeng, Zhang Guogang, Zhang Haibing, Zhang Kanghua, Zhang Kejia, Zhang Lin, Zhao Yao, Zhong Hongying, Zhong Jianling, Fujian Bird Watching Society, Fujian Wildlife and Wetland Resource Monitoring Centre, Shenzhen Bird Watching Society, Xiamen Bird Watching Society; (Taiwan) Jin-zhu Cai, Huen-li Chang, Collin Chen, Jian-cheng Chen, Show-hui Chen, Shu-chin Chen, Yueh-hua Chen, Chung-yi Chou, Yung-jun Chou, Shi-chin Chuang, Li-rong Huang, Li-yi Huang, Shiuh-maw Hwang, Lan-chen Kuo, Tung-huei Kuo, He-jau Lai, Cheng-shyan Lee, Ming-hwa Lee, Cheng-ming Li, Horng-shyuan Li, Yu-Jen Li, I-hus Lin, Yun-tsyr Su, Tzu-yao Tai, Kuo-hsing Wang, Yu-hsin Wang, Yu-xiu Wang, Mon-su Wu, Ta-ming Wu, Chii-jong Yang, Xiu-luan Yang, Black-faced Spoonbill Conservation Association, Wild Bird Federation Taiwan office, Wild Bird Society of Ilan, Wild Bird Society of Kimmen, Wild Bird Society of Tainan; (Hong Kong) John Allcock, Fion K.W. Cheung, H.F. Cheung, Janice Cheung, Cheung Mok Jose Alberto, Owen Cheung, Forrest K.W. Fong, Billy C.H. Hau, Tony T.H. Hung, Vivian Y.Y. Lam, Paul Leader, Katherine Leung, W.K. Leung, Yamme Leung, Mike Leven, Bena Smith, Sung Yik Hei, Tam Yip Shing, Yeung Lee Ki, Agriculture, Fisheries and Conservation Department, Asia Ecological Consultants Ltd., WWF Hong Kong; (Macao) Leung Va and Silvia Choi; (The Philippines) Mike Lu, Wild Bird Club of the Philippines;
(Vietnam) Peter Bijilmakers, Stephan Doppage, Ha Quy Quynh, Le Manh Hung, Nguyen Duc Tu, Andrew (Jack) Tordoff, Tran Thi Binh, BirdLife International Indochina Programme. Copyright The Hong Kong Bird Watching Society Limited. All rights reserved. The publisher hereby gives permission to teachers, students, educational institutions, research institutions, conservation organizations and the media to make use of short extracts of the text and also charts in this publication for non-commercial educational, scientific and conservation purpose, provided always that due acknowledgement is given and that a copy of the work containing such extracts and charts is sent to the publisher for record. Published by The Hong Kong Bird Watching Society Limited (Approved Charitable Institution of a Public Character) BirdLife International Affiliate Available from The Hong Kong Bird Watching Society Limited HKBWS Office: Room 1612, Beverley Commercial Building, 87-105 Chatham Road Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong Postal address: G.P.O. Box 12460, Hong Kong Tel: (852) 2377 4387 Fax: (852) 2314 3687 E-mail: hkbws@hkbws.org.hk Website: www.hkbws.org.hk Recommended citation Yu, Y.T. and Wong, C.C. 2006. International Black-faced Spoonbill Census: 6-8 January 2006. The Hong Kong Bird Watching Society. Hong Kong. Cover photo and photo below: Black-faced Spoonbill Platalea minor at Mai Po, Hong Kong (Photo by: Yat-tung Yu)
The International Black-faced Spoonbill Census 6-8 January 2006 Y.T. Yu The Hong Kong Bird Watching Society Ltd. (Approved Charitable Institute of a Public Character) TABLE OF CONTENTS English report Abstract…………………………………………………………………………………………………………2 Introduction…………………………………………………………………………………………………..2 Method………………………………………………………………………………………………………….3 Results and discussion Overview………………………………………………………………………………………………….3 Taiwan……………………………………………………………………………………………………..4 Pearl River Estuary…………………………………………………………………………………..4 China Mainland and Hainan Island………………………………………………………….5 Red River Delta, Vietnam…………………………………………………………………………5 Japan………………………………………………………………………………………………………..6 Republic of Korea……………………………………………………………………………………..6 Thailand……………………………………………………………………………………………………6 The Philippines…………………………………………………………………………………………6 Conclusion…………………………………………………………………………………………………….7 Acknowledgements……………………………………………………………………………………..15 References……………………………………………………………………………………………………16 Map Map 1. Locations of wintering Black-faced Spoonbills, winter 2005-06…………………..19 Tables Table 1 Number of Black-faced Spoonbill in different locations of East Asia, winter 2005-06………………………………………………………………………………………..21 Table 2 Site visited but no Black-faced Spoonbills seen during or near the census period…………………………………………………………………………………………………….25
Table 3 Numbers of Black-faced Spoonbills in Taiwan during the international censuses………………………………………………………………………………………………….26 Table 4 Numbers of Black-faced Spoonbills in the Pearl River Estuary during the international censuses…………………………………………………………………………….27 Table 5 Numbers of Black-faced Spoonbills in China Mainland and Hainan Island during the international censuses………………………………………………..27 Table 6 Numbers of Black-faced Spoonbills in the Red River Delta, Vietnam during the international censuses…………………………………………………………..27 Table 7 Numbers of Black-faced Spoonbills in Japan during the international censuses………………………………………………………………………………………………….28 Table 8 Numbers of Black-faced Spoonbills in Jeju Island, Republic of Korea during the international censuses…………………………………………………………..28 Table 9 Numbers and percentage increase of total number of Black-faced Spoonbills during the international censuses………………………………………….28 Figures Figure 1 Known wintering Black-faced Spoonbill population from winter 1989-90 to 2005-06……………………………………………………………………………………………….30 Figure 2 Percentages of Black-faced Spoonbills in different wintering areas during the 2006 international census………………………………………………………………….30 Figure 3 Trends of known Black-faced Spoonbills in the world and in three important congregation sites: Tainan of Taiwan, Deep Bay of Hong Kong, Red River Delta of Vietnam from the international censuses………………….31 Appendix Appendix 1 Counts of Black-faced Spoonbills in Hong Kong during the International Black-faced Spoonbill Census 2006…………………………….33
黑.琵鷺全球同步普.: 2006年1月6至8日 余日東 香 港 觀 鳥 會 有限公司 ( 認 可 公 共 性 質 慈 善 機 構 ) 目 錄 中文報告 撮要………………………………………………………………………………………………………………..9 引言………………………………………………………………………………………………………………..9 方法………………………………………………………………………………………………………………..9 結果及討論 綜觀…………………………………………………………………………………………………………10 台灣…………………………………………………………………………………………………………10 珠江河口………………………………………………………………………………………………….11 中國大陸及海南島……………………………………………………………………………………11 越南紅河口………………………………………………………………………………………………11 日本…………………………………………………………………………………………………………12 韓國…………………………………………………………………………………………………………12 泰國…………………………………………………………………………………………………………12 菲律賓……………………………………………………………………………………………………..12 總結………………………………………………………………………………………………………………12 鳴謝………………………………………………………………………………………………………………15 參考資料……………………………………………………………………………………………………….16 地圖 地圖 1 2005-06年冬季黑.琵鷺地點……………………………………………………………………..19 圖表 表 1 2005-06年冬季東亞各地的黑.琵鷺數量…………………………………………………21 表 2 全球同步普.期間曾進行調.但未有錄得琵鷺的地方……………………………..25 表 3 全球同步普.期間在台灣錄得的黑.琵鷺數量………………………………………..26 表 4 全球同步普.期間在珠江河口錄得的黑.琵鷺數量…………………………………27 表 5 全球同步普.期間在中國大陸及海南島錄得的黑.琵鷺數量…………………..27
表 6 全球同步普.期間在越南紅河口錄得的黑.琵鷺數量……………………………..27 表 7 全球同步普.期間在日本錄得的黑.琵鷺數量………………………………………..28 表 8 全球同步普.期間在韓國濟州島錄得的黑.琵鷺數量……………………………..28 表 9 全球同步普.的黑.琵鷺總數及百分比增加……………………………………………28 圖片 圖 1 1989-90至2005-06年冬季已知的黑.琵鷺數量……………………………………….30 圖 2 2006全球同步普.期間黑.琵鷺在不同越冬地的全球百分比………………….30 圖 3 比較全球同步普.的已知黑.琵鷺數量,以及三個重要聚集點(台灣台南、香港后海灣和越南紅河口)的數量趨勢…………………………………………………..31 附錄 附錄 1 2006年黑.琵鷺全球同步普.香港結果…………………………………………..33

admin

(X) 습지 해양 자료의 최신글

댓글 남기기