(X) 지역·기관 활동 소식

존귀하신 물범님의 삶의 터전, 가로림만을 지켜주세요.

첨부파일 열기첨부파일 닫기

http://blog.naver.com/altjs5310/143469846

11월 16일 정부과천청사 앞, 가로림만조력발전 재검토 기사회견 기사수집

 

한겨레 

http://www.hani.co.kr/arti/society/area/505845.html 

 

아이뉴스24

http://news.inews24.com/php/news_view.php?g_serial=618700&g_menu=050300&rrf=nv

 

내일신문

http://www.naeil.com/News/politics/ViewNews.asp?nnum=634885&sid=E&tid=2

 

연합뉴스

http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=102&oid=001&aid=0005374585

http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=102&oid=001&aid=0005374586

http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=102&oid=001&aid=0005374587

http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=102&oid=001&aid=0005374584

 

 

 

 

 

admin

(X) 지역·기관 활동 소식의 최신글

댓글 남기기